ევროკომისიას სურს შუამავლებს შეატყობინონ მათ მშენებლობების შესახებ

ევროკომისიას სურს შუამავლებმა აცნობონ მათ თავიანთი კლიენტებისთვის შექმნილ საგადასახადო თავიდან აცილების მიზნით.

ქვეყნები ხშირად კარგავენ საგადასახადო შემოსავალს ძირითადად ტრანსნაციონალური ფისკალური კონსტრუქციების გამო, რომლებიც ქმნიან საგადასახადო მრჩევლებს, ბუღალტერებს, ბანკებსა და იურისტებს (შუამავლები) თავიანთი კლიენტებისთვის. გამჭვირვალეობის გაზრდისა და საგადასახადო ორგანოების მიერ ამ გადასახადების აღრიცხვის შესაძლებლობის მისაღწევად, ევროკომისია გვთავაზობს, რომ 1 წლის 2019 იანვრის მდგომარეობით ეს შუამავლები ვალდებულნი იქნებიან თავიანთი კლიენტების მიერ განხორციელებამდე მიაწოდონ ინფორმაცია ამ კონსტრუქციებზე. მოწოდებული დოკუმენტები საგადასახადო ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ევროკავშირის მონაცემთა ბაზაში. წესები ყოვლისმომცველია: ისინი ეხება ყველა შუამავალს, ყველა მშენებლობას და ყველა ქვეყანას. შუამავლები, რომლებიც ამ ახალ წესებს არ იცავენ, სანქცირებულნი იქნებიან. წინადადება შესთავაზებს ევროპარლამენტსა და საბჭოს.

2017-06-22

Share