გაკოტრების აქტი და მისი პროცედურები

გაკოტრების აქტი და მისი პროცედურები

ადრე ჩვენ დავწერეთ ა ბლოგი იმ გარემოებების შესახებ, რომლებშიც შესაძლებელია გაკოტრების რეგისტრაცია და როგორ მუშაობს ეს პროცედურარა გარდა გაკოტრებისა (რეგულირდება სათაურში I), გაკოტრების აქტს (ჰოლანდიურად Faillissementswet, შემდგომში სახელწოდებით "Fw") აქვს ორი სხვა პროცედურა. კერძოდ: მორატორიუმი (სათაური II) და ფიზიკური პირებისათვის ვალის რესტრუქტურიზაციის სქემა (სათაური III, ასევე ცნობილი როგორც ფიზიკური პირების ვალის გადავადების კანონი ან ჰოლანდიურად სველი Schuldsanering Natuurlijke Personen "WSNP"). რა განსხვავებაა ამ პროცედურებს შორის? ამ სტატიაში ჩვენ განვმარტავთ ამას.

გაკოტრების აქტი და მისი პროცედურები

გაკოტრება

უპირველეს ყოვლისა, Fw არეგულირებს გაკოტრების პროცედურას. ეს წარმოება გულისხმობს მოვალის მთლიანი აქტივების საერთო მიმაგრებას კრედიტორების სასარგებლოდ. ეს ეხება კოლექტიურ გამოსწორებას. მიუხედავად იმისა, რომ კრედიტორებს ყოველთვის აქვთ შესაძლებლობა მიმართონ ინდივიდუალურად გაკოტრების გარეშე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებების საფუძველზე (ჰოლანდიურად Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ან 'Rv'), ეს ყოველთვის არ არის სოციალურად სასურველი ვარიანტი. თუ შეიქმნება კოლექტიური ანაზღაურების მექანიზმი, ეს ზოგავს მრავალ ცალკეულ პროცესს აღსასრულებელი უფლების მოპოვებისა და მისი აღსრულებისათვის. გარდა ამისა, მოვალის აქტივები სამართლიანად იყოფა კრედიტორებს შორის, ინდივიდუალური მიმართვისგან განსხვავებით, სადაც არ არსებობს უპირატესობის მინიჭების წესი.

კანონი მოიცავს მთელ რიგ დებულებებს კოლექტიური ანაზღაურების ამ პროცედურის შესახებ. თუ გაკოტრება დადგენილია, მოვალე კარგავს განკარგულებას და მართვას იმ აქტივებისა (ქონების), რომლებიც ღიაა აღდგენისთვის 23 Fw მუხლის შესაბამისად. გარდა ამისა, კრედიტორებისათვის უკვე შეუძლებელია ინდივიდუალურად მოითხოვონ ანაზღაურება და გაკოტრებამდე გატანილი ყველა დანართი გაუქმებულია (მუხლი 33 Fw). გაკოტრებულ კრედიტორთა ერთადერთი შესაძლებლობა, მიიღონ თავიანთი მოთხოვნები, არის ამ მოთხოვნების გადამოწმება (მუხლი 26 Fw). ინიშნება გაკოტრების ლიკვიდატორი, რომელიც გადაწყვეტს გადამოწმებას და მართავს და აგებს ქონებას ერთობლივი კრედიტორების სასარგებლოდ (მუხლი 68 Fw).

გადახდის შეჩერება

მეორეც, FW გთავაზობთ სხვა პროცედურას: გადახდების შეჩერებას. ეს პროცედურა არ არის გამიზნული მოვალის შემოსავლების გასანაწილებლად, არამედ მათი შესანარჩუნებლად. თუ ჯერ კიდევ შესაძლებელია წითელიდან გამოსვლა და ამით გაკოტრების თავიდან აცილება, ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე რეალურად ინახავს თავის აქტივებს. ამრიგად, მოვალეს შეუძლია მიმართოს მორატორიუმს, თუ ის არ არის იმ სიტუაციაში, როდესაც მან შეწყვიტა ვალების გადახდა, მაგრამ თუ განსაზღვრავს რომ ის მომავალში აღმოჩნდება ასეთ სიტუაციაში (მუხლი 214 Fw).

თუ მორატორიუმის განაცხადი დაკმაყოფილებულია, მოვალეს არ შეუძლია აიძულოს გადაიხადოს მორატორიუმით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ყადაღები შეჩერებულია და ყველა დანართი (სიფრთხილით აღსრულებადი) გაუქმდება. ამის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ზეწოლის მოხსნით, ადგილი რჩება რეორგანიზაციისთვის. თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში ეს არ არის წარმატებული, რადგან ჯერ კიდევ შესაძლებელია იმ მოთხოვნების აღსრულება, რომელთა პრიორიტეტი ენიჭება (მაგალითად, შენახვის უფლების ან გირავნობის ან იპოთეკის უფლების შემთხვევაში). მორატორიუმზე განაცხადმა შეიძლება გამოიწვიოს კრედიტორების განგაში და ამით წაახალისოს ისინი დაჟინებით მოითხოვონ გადახდა. გარდა ამისა, მოვალისათვის შესაძლებელია მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობებით მოხდეს თანამშრომლების რეორგანიზაცია.

ფიზიკური პირების ვალის რესტრუქტურიზაცია

Fw– ს მესამე პროცედურა, ფიზიკური პირებისათვის ვალის რესტრუქტურიზაცია, მსგავსია გაკოტრების პროცედურა. რადგანაც კომპანიები იშლება გაკოტრების პროცედურის შეწყვეტის გზით, კრედიტორებს აღარ ჰყავთ მოვალე და ვერ იღებენ ფულს. ეს, რა თქმა უნდა, არ ეხება ფიზიკურ პირს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთ მოვალეს კრედიტორების მიერ სიცოცხლის ბოლომდე დევნა შეეძლო. სწორედ ამიტომ, წარმატებული დასკვნის შემდეგ, მოვალეს შეუძლია დაიწყოს სუფთა ფურცელი ვალის რესტრუქტურიზაციის პროცედურით.

სუფთა ფურცელი ნიშნავს იმას, რომ მოვალის გადაუხდელი დავალიანება გარდაიქმნება ბუნებრივ ვალდებულებებად (მუხლი 358 Fw). ეს არ არის აღსრულებული კანონით, ამიტომ ისინი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც უბრალო მორალური ვალდებულებები. ამ სუფთა ფურცლის მოსაპოვებლად მნიშვნელოვანია, რომ მოვალემ შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად გაატაროს ძალისხმევა შეაგროვოს რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი. ამ აქტივების დიდი ნაწილი შემდეგ ლიკვიდირებულია, ისევე როგორც გაკოტრების პროცედურა.

ვალის რესტრუქტურიზაციის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოვალემ კეთილსინდისიერად მოიქცა მოთხოვნიდან წინა ხუთი წლის განმავლობაში. ამ შეფასებისას მხედველობაში მიიღება მრავალი გარემოება, მათ შორის სადავოა თუ არა ვალები ან გადაუხდელობა და ამ დავალიანების დაფარვის ძალისხმევა. კეთილსინდისიერება ასევე მნიშვნელოვანია პროცედურის დროს და მის შემდეგ. თუ საქმის წარმოებისას კეთილსინდისიერების ნაკლებობაა, საქმის წარმოება შეიძლება შეწყდეს (350 -ე მუხლის მე -3 პუნქტი Fw). კეთილსინდისიერება პროცესის ბოლოს და შემდეგ ასევე არის წინაპირობა სუფთა ფურცლის მინიჭებისა და შენარჩუნებისთვის.

ამ სტატიაში ჩვენ მივეცით მოკლე განმარტება Fw– ს სხვადასხვა პროცედურების შესახებ. ერთის მხრივ არის ლიკვიდაციის პროცედურები: ზოგადი გაკოტრების პროცედურა და ვალების გადავადების პროცედურა, რომელიც ვრცელდება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე. ამ პროცესში მოვალის აქტივები ლიკვიდაცია ხდება ერთობლივად კრედიტორების სასარგებლოდ. მეორეს მხრივ, არის გადახდის პროცედურის შეჩერება, რომელიც გადახდის ვალდებულებების „შეჩერებით“ არაუზრუნველყოფილი კრედიტორების მიმართ, შეუძლია მოვალეს მისცეს საქმეები მოწესრიგდეს და ამით თავიდან აიცილოს შესაძლო გაკოტრება. გაქვთ რაიმე შეკითხვა Fw– ს და მის მიერ შემოთავაზებული პროცედურების შესახებ? შემდეგ გთხოვთ დაუკავშირდით Law & Moreრა ჩვენი ადვოკატები სპეციალიზირებულნი არიან გადახდისუუნარობის კანონში და სიამოვნებით დაგეხმარებიან!

კონფიდენციალურობის პარამეტრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი -ფაილებს თქვენი ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისებს ბრაუზერის საშუალებით, შეგიძლიათ შეზღუდოთ, დაბლოკოთ ან წაშალოთ ქუქი - ფაილები თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების საშუალებით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ შინაარსს და სკრიპტებს მესამე მხარისგან, რომლებმაც შეიძლება გამოიყენონ თვალთვალის ტექნოლოგიები. თქვენ შეგიძლიათ სელექციურად მიაწოდოთ თქვენი თანხმობა ქვემოთ, რათა დაუშვათ ასეთი მესამე მხარის ჩაშენება. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქი - ფაილების, მონაცემების შეგროვებისა და მათი დამუშავების შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, შეამოწმოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
Law & More B.V.