განსხვავება კონტროლერსა და პროცესორს შორის

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (GDPR) უკვე ძალაშია რამდენიმე თვის განმავლობაში. ამასთან, ჯერ კიდევ არ არსებობს გაურკვევლობა გარკვეული პირობების მნიშვნელობის შესახებ GDPR. მაგალითად, ყველასთვის გაუგებარია რა განსხვავებაა მაკონტროლებელსა და პროცესორს შორის, მაშინ როდესაც ეს არის GDPR– ის ძირითადი ცნებები. GDPR- ის თანახმად, მაკონტროლებელი არის (იურიდიული) პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზანს და საშუალებებს. მაკონტროლებელი ამრიგად განსაზღვრავს, თუ რატომ ხდება პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ამასთან, მაკონტროლებელი პრინციპში განსაზღვრავს, თუ რას ნიშნავს მონაცემთა დამუშავება. პრაქტიკაში, მხარე, რომელიც რეალურად აკონტროლებს მონაცემთა დამუშავებას, არის მაკონტროლებელი. GDPR- ის თანახმად, პროცესორი არის ცალკეული (იურიდიული) პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს კონტროლერის სახელით და მისი პასუხისმგებლობით. პროცესორისთვის მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ხორციელდება თუ არა პერსონალური მონაცემების დამუშავება საკუთარი სარგებლობისთვის, ან მაკონტროლებელი საკეთილდღეოდ. ზოგჯერ შეიძლება თავსატეხის დადგენა ვინ არის კონტროლიორი და ვინ არის პროცესორი. დასასრულ, უმჯობესია უპასუხოს შემდეგ კითხვას: ვინ არის საბოლოო კონტროლი მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებზე?

Share