ადვოკატი ან ადვოკატი არის პირი, რომელიც ადვოკატობას ეწევა. იურისტად მუშაობა გულისხმობს აბსტრაქტული იურიდიული თეორიებისა და ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას კონკრეტული ინდივიდუალური პრობლემების გადასაჭრელად, ან იმ ინტერესების გასაზრდელად, ვინც იურისტებს ქირაობს იურიდიული მომსახურების შესასრულებლად.

Share