საოფისე საჩივრების პროცედურა

Law & More აფასებს ჩვენი კლიენტების კმაყოფილებას. ჩვენი ფირმა მაქსიმალურად გამოიყენებს თქვენს მომსახურებას. მიუხედავად ამისა, შეიძლება მოხდეს, რომ თქვენ უკმაყოფილო დარჩეთ ჩვენი მომსახურების გარკვეული ასპექტით. ქვემოთ მოცემულ მოქმედებას ნახავთ, რომლის განხორციელებაც შეგიძლიათ.

თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ დავალების ხელშეკრულების შექმნის და განხორციელების, ჩვენი მომსახურების ხარისხის ან ჩვენი ინვოისის ოდენობის შესახებ, მოგეთხოვებათ თქვენი საჩივრები წარუდგინოთ თქვენს საკუთარ ადვოკატს. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს ფირმის ბატონ TGLM Meevis- ს. ჩვენი ფირმა გაუმკლავდება საჩივარს პროცედურის შესაბამისად, როგორც ეს აღწერილია ჩვენი ოფისის საჩივრის პროცედურაში.

თქვენთან ერთად, ჩვენთან კონსულტაციით, ვიპოვნებთ პრობლემის მოგვარებას რაც შეიძლება მალე. ჩვენ ყოველთვის დავამტკიცებთ ასეთ გადაწყვეტას წერილობით. თქვენ ველით, რომ 4 კვირის განმავლობაში მიიღებთ ჩვენს რეაქციას თქვენს საჩივარზე წერილობით. თუ ამ ტერმინისგან გადახრა დაგვჭირდება, დროულად შეგატყობინებთ და აღვნიშნავთ გადახრის მიზეზს და იმ ტერმინს, რომლის ფარგლებშიც შეიძლება ველოდოთ ჩვენგან რეაქციას.

მუხლი 1 განმარტებები

ამ საჩივრების პროცედურაში ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს შემდეგი მნიშვნელობები აქვთ:

საჩივარინებისმიერი კლიენტის მხრიდან მისი ან მისი სახელით უკმაყოფილების წერილობითი გამოხატვა იურისტის ან მისი პასუხისმგებლობის ქვეშ მყოფი პირის (პირების) მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პროფესიონალური მომსახურებისთვის კლიენტის მონაწილეობის დასკვნის ან შესრულების შესახებ (ოვერინკომსტ ვან ოპდრახტი) მომსახურების გაწევის ხარისხის ან ამგვარი მომსახურებისთვის ინვოისების გამოტანის თანხის გამოკლებით, რაც არ გამორიცხავს საჩივარს, ადვოკატთა პროფესიის შესახებ ნიდერლანდური კანონის მე -4 პუნქტის შესაბამისად (ადვოკატი);

მომჩივანი: კლიენტი ან მისი წარმომადგენელი, საჩივრის შეტანა;

საჩივრების ოფიცერი: ადვოკატი, რომელსაც ბრალი აქვს საჩივრის განსახორციელებლად, თავდაპირველად ბ-ნი TGLM Meevis.

მუხლი 2 განაცხადის სფერო

2.1 საჩივრების ეს პროცედურა ვრცელდება პროფესიონალური მომსახურების ყველა საქმიანობაზე Law & More B.V. თავის კლიენტებს.

2.2. თითოეული იურისტის პასუხისმგებლობაა Law & More B.V. ყველა საჩივრის განხილვა საჩივრის ამ პროცედურის შესაბამისად.

მუხლი 3 მიზნები

ამ საჩივრების პროცედურის მიზანია:

  • განსაზღვროს პროცედურა, რომლის საშუალებითაც კლიენტის საჩივრები შეიძლება მოგვარდეს ორიენტირებულ რეჟიმში და გონივრულ ვადაში;
  • ადგენს პროცედურას კლიენტის საჩივრის მიზეზის (მიზეზების) დადგენის მიზნით;
  • არსებული კლიენტებთან ურთიერთობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება საჩივრების სათანადო წესით მართვით;
  • ხელი შეუწყოს ნებისმიერ საჩივარზე კლიენტზე ორიენტირებულ პასუხს;
  • მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება საჩივრების გადაწყვეტისა და ანალიზით.

მუხლი 4 ინფორმაცია მომსახურების დაწყების შესახებ

4.1 საჩივრების პროცედურა საჯაროდ გამოქვეყნდა. კლიენტთან დაკავშირებული ნებისმიერი წერილობითი წერილში, მომხმარებელს უნდა ეცნობოს, რომ არსებობს საჩივრების პროცედურა და ეს პროცედურა შეეხება გაწეულ მომსახურებას.

4.2 ჩართულობის სტანდარტული პირობები (წესები და პირობები), რომელიც ეხება კლიენტის ნებისმიერ საქმიანობას (აგრეთვე კლიენტთან რაიმე საძიებო წერილის საფუძველზე) უნდა დაადგინონ დამოუკიდებელი მხარე ან ორგანო, ვისთან / / რომელ საჩივარზე ვერ გადაწყდა ამ საჩივრის პროცედურის შესაბამისად, მისი წარდგენა შესაძლებელია. სავალდებულო გადაწყვეტილება.

4.3 საჩივრები ამ საჩივრის პროცედურის 1-ლი მუხლის შესაბამისად, რომელიც არ მოგვარებულა ამ საჩივრის პროცედურის შესაბამისად მისი განხილვის შემდეგ, შეიძლება წარედგინოს დავების კომიტეტს ადვოკატირებაში (Geschillencommissionie ადვოკატი).

მუხლი 5 შიდა საჩივრების პროცედურა

5.1 თუ კლიენტი საჩივრით მიმართავს ოფისს მოცემულ მითითებებთან დაკავშირებით Law & More B.V.., საჩივარი გადაეგზავნება საჩივრის ოფიცერს.

5.2 საჩივრების ოფიცერი აცნობებს საჩივრის შეტანის შესახებ პირს, რომლის წინააღმდეგაც გაკეთდა საჩივარი და აძლევს მომჩივანს და იმ პირს, ვის მიმართაც გაკეთდა საჩივარი, აეხსნათ საჩივარი.

5.3. პირი, რომლის მიმართაც გაკეთდა საჩივარი, შეეცდება საკითხის მოგვარებას შესაბამის კლიენტთან ერთად, მიუხედავად იმისა, ექვემდებარება თუ არა საჩივრის ოფიცრის ჩარევას.

5.4 საჩივრების ოფიცერმა უნდა გადაწყვიტოს საჩივარი საჩივრის მიღებიდან ოთხი კვირის განმავლობაში, ან უნდა აცნობოს მომჩივანს, ამ მიზეზის მითითებით, ამ ვადის გადახრის შესახებ, მიუთითოს რა ვადის განმავლობაში უნდა გაკეთდეს მოსაზრება საჩივრის შესახებ.

5.5 საჩივრების ოფიცერმა წერილობით უნდა აცნობოს მომჩივანს და იმ პირს, ვის მიმართაც გაკეთდა საჩივარი, საჩივრის არსებითი შესახებ მოსაზრების შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ მას რაიმე რეკომენდაცია აქვს.

5.6 თუ საჩივარი დამაკმაყოფილებლად იქნა განხილული, მომჩივანი, საჩივრის ოფიცერი და პირი, რომლის წინააღმდეგაც გაკეთდა საჩივარი, ხელს მოაწერენ მოსაზრებას საჩივრის არსებითად შესახებ.

მუხლი 6 კონფიდენციალურობა და უფასო საჩივრების განხილვა

6.1 საჩივრების ოფიცერი და პირი, რომლის მიმართაც გაკეთდა საჩივარი, დაიცვან კონფიდენციალობა საჩივრის განხილვასთან დაკავშირებით.

6.2 განმცხადებელს არ უნდა დაეკისროს რაიმე კომპენსაცია საჩივრის განხილვის ხარჯებთან დაკავშირებით.

მუხლი 7 პასუხისმგებლობა

7.1 საჩივრის ოფიცერი პასუხისმგებელია საჩივრის დროულ განხილვაზე.

7.2 პირმა, რომლის წინააღმდეგაც გაკეთდა საჩივარი, აცნობებს საჩივრის ოფიცერს მომჩივანთან ნებისმიერი კონტაქტისა და გამოსადეგი გადაწყვეტის შესახებ.

7.3 საჩივრის ოფიცერი აცნობებს მომჩივანს საჩივრის განხილვის შესახებ.

7.4 საჩივრის ოფიცერმა უნდა უზრუნველყოს საჩივრის შესახებ საქმის შენახვა.

მუხლი 8 საჩივრის რეგისტრაცია

8.1 საჩივრების ოფიცერი აღრიცხავს საჩივარს, განსაზღვრავს საჩივრის თემას.

8.2 საჩივარი შეიძლება დაიყოს ცალკეულ თემებად.

8.3. საჩივრის ოფიცერი პერიოდულად ანგარიშს უწევს საჩივრის განხილვას და აძლევს რეკომენდაციებს ახალი საჩივრების წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად და პროცედურების გაუმჯობესების მიზნით.

8.4. ნებისმიერი ანგარიში და რეკომენდაციები განიხილება და წარედგინება გადაწყვეტილების მისაღებად წელიწადში ერთხელ მაინც.

გინდა იცოდე რა Law & More შეუძლია გააკეთოს თქვენთვის, როგორც იურიდიული ფირმა Eindhoven მდე Amsterdam?
შემდეგ დაგვიკავშირდით ტელეფონით +31 40 369 06 80 ან გამოგვიგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა შემდეგ მისამართზე:
ბატონი. ტომ მეევი, ადვოკატი Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ბატონი. მაქსიმ ჰოდაკი, ადვოკატი & მეტი - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More